Hoppa till huvudinnehållet

Integritetsskyddspolicy

Svensk Musik Swedmic AB (nedan ”Svensk Musik”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ utgör personuppgifter. Om du deponerar noter hos eller är kund till Svensk Musik eller kontaktar oss tillhandahåller du dina personuppgifter. Exakt vilka personuppgifter vi behandlar varierar beroende på i vilken kapacitet du kommer i kontakt med oss. Vidare behandlas information om hur du använder Svensk Musiks hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress, språkpreferenser och geografisk information.

Svensk Musiks hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att Svensk Musik inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår verksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Svensk Musik behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Kategorier av personuppgifter, ändamålet, rättslig grund och lagringstider

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därutöver skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Nedan presenteras de olika behandlingarna var för sig – så att du enkelt kan läsa om den personuppgiftsbehandling som är aktuell just för dig.

1. Om du deponerar noter hos Svensk Musik

Vilken är behandlingens ändamål?

Svensk Musiks behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna möjliggöra försäljning, spridning och bevarande av noter och stämutskrifter. Svensk Musik behandlar även personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra de tjänster Svensk Musik tillhandahåller, för att kunna kommunicera med dig samt för att på olika sätt framställa och analysera branschstatistik. Därutöver behandlar Svensk Musik dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser rörande t.ex. bokföring och beskattning.

Rättslig grund för behandlingen

Den behandling som sker i syfte att sprida och sälja noter och stämutskrifter är nödvändig för att uppfylla Svensk Musiks skyldigheter enligt deponeringsblanketten och –reglerna.

Den behandling som sker i syfte att arkivera och bevara verk är nödvändig för att uppfylla allmänhetens intresse i musikkulturellt arkiv.

Den behandling som sker i kommunikationssyfte samt i syfte att framställa och analysera statistik är nödvändig för ändamål som rör Svensk Musiks berättigade intresse av att upprätthålla goda relationer med deponenter samt för att säkerställa att Svensk Musiks verksamhet bedrivs på ett effektivt och relevant sätt.

Den behandling som följer av lag eller förordning är nödvändig för att fullgöra Svensk Musiks rättsliga förpliktelser.

Hur samlas personuppgifterna in?

Eftersom anslutning till Stim är en förutsättning för att verk ska kunna deponeras hos Svensk Musik hämtas majoriteten av de personuppgifter som behandlas från Stim. Dessa uppgifter utgörs av namn- och adressuppgifter, samt födelsedatum och anslutningsuppgifter.

Utlämning av uppgifter

Noter deponerade hos Svensk Musik finns till försäljning på Svensk Musiks webbshop. De uppgifter som ingår i deponerad notskrift (t.ex. uppgifter om kompositör) ingår således vid såväl marknadsföring som försäljning av noter, samt i förekommande fall vid utskick till förlag.

Vidare håller och administrerar Svensk Musik ett allmänt tillgängligt arkiv över verk inom konst- och populärmusik i vilket uppgifter relaterade till verken (såsom t.ex. uppgift om kompositör) i förekommande fall ingår.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa IT-leverantörer. Denna datadelning lyder under biträdesavtal i enlighet med GDPR och vi säkerställer därmed en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

För att uppfylla rättslig förpliktelse, myndighetsinstruktion eller liknande kan Svensk Musik komma att lämna ut dina uppgifter till aktörer som exempelvis Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten samt till Statens kulturråd.

I förekommande fall och i samband med marknadsföring av noter kan personuppgifter även komma att lämnas vidare till förlag.

Svensk Musik kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Utlämning av uppgifter till tredje land

Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till land utanför EES.

Lagringstider

Som huvudregel sparas dina uppgifter så länge som du inte återkallar din begäran om att noter ska vara deponerade hos Svensk Musik. Svensk Musik kan dock komma att spara vissa uppgifter under längre tid för att fullgöra skyldigheter enligt lag, författning, myndighets föreskrift och liknande, eller för det fall tvist pågår. Sådana uppgifter, som kan vara sådana som följer av t.ex. bokföringslagen, sparas så länge som anges i lag, eller så länge som aktivt ärende pågår.

Svensk Musiks arkiv anses vara av kulturellt och historiskt allmänintresse och kommer därmed inte gallas annat än på registrerads uttryckliga begäran. Notera dock att vid sådan begäran kommer Svensk Musik pröva huruvida allmänhetens intresse av att arkivet hålls komplett väger tyngre än den registrerades intresse av att uppgifter raderas från arkivet.

2. Om du är kund till Svensk Musiks webbshop

Vilken är behandlingens ändamål?

Svensk Musik behandlar dina personuppgifter för att administrera och möjliggöra köp och hyra av noter, inklusive behandling i kommunikationssyfte, exempelvis support eller andra begärda tjänster. Vidare behandlas dina personuppgifter i syfte att framställa och analysera statistik över Svensk Musiks verksamhet och branschens utveckling, samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser rörande t.ex. bokföring och beskattning.

Rättslig grund för behandlingen

Den behandling som är relaterad till köp och hyra av noter är nödvändig för att fullgöra Svensk Musiks åtaganden i förhållande till köpet eller hyran.

Den behandling som sker för statistiska – och kommunikationsändamål är nödvändiga för ändamål som rör Svensk Musiks berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer samt för att säkerställa att Svensk Musiks verksamhet bedrivs på ett effektivt och relevant sätt.

Den behandling som följer av lag eller förordning är nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Hur samlas personuppgifterna in?

Samtliga personuppgifter som behandlas samlas in direkt från den registrerade.

Utlämning av uppgifter

Vi delar dina personuppgifter med vissa IT-leverantörer. Denna datadelning lyder under biträdesavtal i enlighet med GDPR och vi säkerställer därmed en god säkerhetsnivå för dina uppgifter.

För att möjliggöra säker betalning delas även data i förekommande fall med aktörer som ombesörjer betalningslösningar.

Svensk Musik kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Utlämning av uppgifter till tredje land

Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till land utanför EES.

Lagringstider

Dina personuppgifter sparas till dess aktuell transaktion är genomförd samt en period om sju år därefter för att efterkomma bl.a. bokföringslagens krav, inklusive eventuell garantitid.

3. Webbesökare

Vilket är behandlingens syfte?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att förbättra Svensk Musiks webtjänster, att hantera och besvara frågor och ärenden mottagna genom kontaktformulär och email och telefon samt för att analysera webbesökarnas beteenden på Svensk Musik.se (dvs. cookies).

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Svensk Musiks berättigade intressen att tillhandahålla de tjänster som efterfrågats av webbesökarna och att utveckla websidan utefter besökarnas användning av webbplatsen.

Hur samlas personuppgifterna in?

Samtliga personuppgifter samlas in direkt från den registrerade, företrädesvis via cookies, men i förekommande fall då du använder kontaktformulär.

Utlämning av uppgifter

Svensk Musik kan komma att anlita IT-underleverantörer vid utveckling av våra webbtjänster. För det fall personuppgiftsbehandling är nödvändig för att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter säkerställer Svensk Musik genom avtal en god säkerhetsnivå för dina uppgifter. Vidare använder Svensk Musik statistikverktyget Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen

Svensk Musik kommer aldrig att sälja eller överföra dina uppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Cookies

Vi använder oss av cookies för främst två olika ändamål: webbanalys och för att förbättra besöksupplevelsen.

För webbanalys använder vi oss huvudsakligen av Google Analytics. Google Analytics hjälper oss bland annat att få information om hur våra besökare interagerar med webbplatsen. Data från cookien används för intern webbanalys, men inkluderas även i Googles rapporter.

Ingen av våra cookies sparar information såsom namn och personuppgifter. Vissa av de cookies vi använder sparas endast under det aktuella besöket medan andra kan sparas över längre tid.

Om du inte accepterar användning av cookies på svenskmusik.org enligt beskrivningen ovan kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska om du inte tillåter användning av cookies.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter. Svensk Musik har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det. Svensk Musik använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Svensk Musik som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering, t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

  • Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

  • Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
  • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
  • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller
  • I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning, t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss, då behandlingen grundar sig på avtal med Svensk Musik, och behandlingen sker automatiserat.

Kontaktuppgifter till Svensk Musik

Om du har frågor, vill begära registerutdrag eller på annat sätt vill utöva dina rättigheter

Kontakta Svensk Musik på telefon: 08-783 88 00 eller info@svenskmusik.org

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss på telefon 08-783 88 00 eller email info@svenskmusik.org, eller till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Personuppgiftsansvarig

Svensk Musik Swedmic AB, Box 17092, SE-104 62 Stockholm, är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom Svensk Musiks verksamhet. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Svensk Musik ändamålet och medlen för behandlingen.